Bann de Weend püfft von de Wasserkupp,
Un dee Modder kocht de Lensesopp,
De Vodder höhlt dee lang Üngerhoos für,
Dann stett dee Kermes für de Dürr!